Algemene Voorwaarden Any Image bv

Kamer van Koophandel Amsterdam - 62436813

BTW nummer - NL854817621B01

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

 1. Opdrachtnemer/Verkoper Any Image bv, statutair gevestigd aan Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, hierna te noemen “Any Image”;
 2. Opdrachtgever/Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van ondernemer of consument aan wie Any Image producten levert of ter beschikking stelt, dan wel ten behoeve van wie Any Image diensten verricht of met wie Any Image een koopovereenkomst aangaat of een overeenkomst tot het verrichten van diensten, of met wie Any Image overleg of onderhandelingen is gestart over het aangaan van een koopovereenkomst of een overeenkomst tot het verrichten van diensten;
 3. Overeenkomst: iedere tussen Any Image en Opdrachtgever/Koper tot stand gekomen koopovereenkomst en/of opdracht, iedere wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 4. Producten: In deze algemene voorwaarden wordt onder producten verstaan ​​alle zaken die door Any Image op grond van een koopovereenkomst, al dan niet in het kader van dienstverlening, aan de opdrachtgever/koper worden aangeboden;
 5. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoe ook genaamd, door of namens Any Image uitgevoerd in verband met de Producten of anderszins;
 6. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever/Koper

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle aanbiedingen en overige rechtshandelingen van Any Image en op alle door Any Image met de Opdrachtgever/Koper gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper in de hoedanigheid van ondernemer wordt door Any Image uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Eventuele wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst en/of deze Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 4. Indien een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
 5. Door het accepteren van een aanbieding dan wel het verrichten van een betaling aanvaardt de opdrachtgever/koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.
 6. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 7. Consumenten zijn uitdrukkelijk uitgesloten van aankopen via onze website (anyimage.nl). Inkopen is alleen toegankelijk voor ondernemers via login, die een account hebben aangevraagd en toegang hebben gekregen.

3. AANBOD, INFORMATIE EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Any Image is pas gebonden als deze een Bestelling schriftelijk heeft aanvaard of anderszins heeft bevestigd en goedgekeurd. Any Image is gerechtigd Bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering en/of opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever/Koper (ook op vermeende ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Any Image daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt niet overeenkomstig deze gewijzigde aanvaarding tot stand, tenzij op Any Image anders is aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Any Image niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht of een gedeelte van de levering tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Indien geen voorafgaande acceptatie van een Bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit voorraad, komt de koopovereenkomst tot stand wanneer Any Image geheel of gedeeltelijk voldoet aan het verzoek van Opdrachtgever/Koper om te leveren, dan wel wanneer Any Image een factureren aan een opdrachtgever/koper die om levering heeft verzocht. De factuur wordt dan geacht de overeengekomen Opdracht weer te geven of juist te werken.
 5. Any Image heeft alle opgaven van aantallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van Producten en/of Diensten met zorg opgesteld, maar Any Image kan er niet voor instaan ​​dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Indien zich afwijkingen voordoen ten aanzien van de geleverde Producten of materialen en/of verrichte Diensten, zullen de benodigde aanvullende Producten, materialen of Diensten tegen dezelfde voorwaarden en prijs door Opdrachtgever/Koper worden afgenomen. Eventueel teveel geleverd materiaal wordt door Any Image niet teruggenomen. Getoonde tekeningen of ontwerpen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten en/of Diensten. Indien de Opdrachtgever/Koper aantoont dat de geleverde Producten en/of Diensten en/of de aangenomen werkzaamheden zodanig afwijken van de specificaties, tekeningen of ontwerpen van Any Image dat hij in redelijkheid niet meer gehouden kan worden tot afname, zal de Opdrachtgever Partij/Koper is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, maar alleen voor zover ontbinding noodzakelijk is.
 6. Alle door Any Image verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven eigendom van Any Image en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Any Image worden gekopieerd, gereproduceerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER / KOPER 

 1. Opdrachtgever/Koper is verplicht Any Image tijdig alle informatie te verstrekken die Any Image naar haar oordeel nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door de opdrachtgever/koper verstrekte gegevens en Any Image mag uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan. De gegevens van de opdrachtgever/koper vormen de basis voor de totstandkoming van de overeenkomst. Opdrachtgever/Koper staat er voor in dat de aan Any Image verstrekte informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook indien deze van derden afkomstig is.
 2. Het is Opdrachtgever/Koper niet toegestaan ​​de van Opdrachtnemer/Verkoper gekochte producten via derden en/of via zogenaamde platforms (al dan niet online) te verkopen. Slechts in het kader van de eigen, normale bedrijfsuitoefening is het Opdrachtgever/Koper toegestaan ​​de van Opdrachtnemer/Verkoper gekochte producten rechtstreeks aan opdrachtgevers van Opdrachtgever/Koper te verkopen en zonder dat deze opdrachtgevers wederverkopers of derden/platforms zijn. in de hiervoor bedoelde zin.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, mag Any Image - indien van toepassing - de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren of de uitvoering van deelleveringen opschorten totdat de opdrachtgever/koper zijn (gehele) verplichting om Any Image te betalen.

6. VOORWAARDEN, LEVERING EN LEVERTIJD 

Door Any Image in verband met de Overeenkomst aan de Opdrachtgever/Koper geadviseerde termijnen/leveringstermijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn waarvan bij overschrijding verzuim ontstaat, ook niet in geval van een uiterste termijn. 

 1. Indien buiten de in artikel 5 genoemde gebeurtenis uitvoering van de Overeenkomst door Any Image niet binnen de overeengekomen termijn kan worden gerealiseerd, zal Any Image de Opdrachtgever/Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de termijn waarbinnen zij de Overeenkomst zal kunnen uitvoeren.
 2. Bij overschrijding van enige door Any Image geadviseerde termijn is Any Image eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever/Koper hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Any Image een redelijke latere termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever/Koper te voldoen.
 3. Goederen die uit voorraad leverbaar zijn, worden bij bestelling direct verzonden. Any Image kan verzendkosten in rekening brengen voor het verzenden van de bestelde goederen. Levering van de bestelde goederen vindt plaats op het bij Any Image bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en de goederen worden afgeleverd bij een natuurlijke persoon (de ‘koper’) die aanwezig is op het afleveradres.
 4. De koper dient te tekenen voor ontvangst van de Producten. De enige uitzondering hierop is wanneer de koper gronden van weigering heeft op grond van de wet.
 5. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever/koper.
 6. Indien de opdrachtgever/koper of de door de opdrachtgever/koper aangewezen koper bij of direct na de levering van de producten zichtbare schade constateert die is of kan zijn ontstaan ​​als gevolg van of tijdens het transport van de producten, deze Opdrachtgever/Koper of diens afnemer is verplicht dit binnen 48 uur na levering zowel per e-mail als per aangetekende brief aan Opdrachtnemer/Verkoper te melden. Gezien de aard van voornoemde schade worden meldingen van zichtbare schade voortvloeiend uit of ontstaan ​​tijdens transport die later dan 48 uur na afleveringsdatum worden gedaan niet in behandeling genomen; Opdrachtgever/Koper zal de betreffende schade dan niet op Opdrachtnemer/Verkoper kunnen verhalen, noch heeft Opdrachtgever/Koper recht op enige andere vordering jegens Opdrachtnemer/Verkoper.
 7. Behoudens tegenbewijs zal Any Image aan haar leveringsplicht hebben voldaan zodra de door Any Image geleverde zaken eenmaal aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder dat de bezorging is geweigerd als volledig bewijs van het aanbod tot bezorging, behoudens tegenbewijs.
 8. Indien de aangeboden goederen worden geweigerd, zijn de retourvracht- en opslagkosten en het risico van beschadiging of verlies van de geweigerde goederen geheel voor rekening van de opdrachtgever/koper, tenzij de opdrachtgever/koper zich beroept op het recht om de koop te ontbinden of de recht op vervanging van de goederen op goede gronden.
 9. Een door de opdrachtgever/koper opgegeven gewenste leverdatum geldt slechts als een gewenste, indicatieve leverdatum. De daadwerkelijke leveringsdatum kan variëren en is pas definitief na bevestiging door Any Image. 

7. PRIJZEN, KOSTEN EN TARIEVEN 

 1. Tenzij Opdrachtgever/Koper consument is, zijn alle door Any Image geadviseerde prijzen, kosten en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde Overeenkomst conform de opgegeven specificaties en termijnen.
 2. Partijen kunnen bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren (regie). De prijs wordt dan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Any Image, geldende voor de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Wanneer een opdracht een looptijd van drie (3) maanden overschrijdt, zullen de verschuldigde kosten periodiek (maandelijks) aan opdrachtgever/koper in rekening worden gebracht.
 4. Any Image is steeds gerechtigd eventuele prijsverhogende omstandigheden die zich na het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de Overeenkomst hebben voorgedaan aan de Opdrachtgever/Koper door te berekenen. Indien Opdrachtgever/Koper consument is, heeft de consument het recht de Overeenkomst binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst te ontbinden indien de kostprijsverhoging door Any Image wordt gewenst.
 5. Bij een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief met meer dan 10% is iedere Opdrachtgever/Koper gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever/Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid krachtens de wet.
 6. Any Image zal de Opdrachtgever/Koper schriftelijk op de hoogte stellen van haar voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief. In deze melding staat de hoogte van de verhoging en de datum waarop deze ingaat.
 7. Indien Opdrachtgever/Koper de door Any Image kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of uurtarief met meer dan 10% niet wenst te accepteren, heeft Opdrachtgever/Koper het recht de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving te ontbinden. bedoeld, met ingang van de in de kennisgeving van Any Image vermelde datum waarop de aanpassing van de prijs of het tarief van kracht zou worden.

8. GARANTIE

 1. Any Image biedt op geleverde zaken geen verdergaande garantie dan de garantievoorwaarden van de fabrikant van deze zaken, echter onverminderd de rechten van de opdrachtgever/koper die voortvloeien uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
 2. Any Image is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever/koper, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de goederen.
 3. Opdrachtgever/Koper is niet verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Indien de geleverde zaken verkeerd, ondeugdelijk of incompleet blijken te zijn, dient Opdrachtgever/Koper de gebreken terstond schriftelijk aan Any Image te melden, alvorens over te gaan tot terugzending van de zaken aan Any Image. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen moeten en kunnen door de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, uiterlijk acht (8) dagen na levering aan Any Image worden gemeld. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken moeten en kunnen door de opdrachtgever/koper zijnde consument uiterlijk binnen twee (2) maanden na levering aan Any Image worden gemeld. De goederen moeten in ongebruikte staat en in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie, worden geretourneerd. Het recht op reclame en teruggave vervalt wanneer de goederen in gebruik worden genomen of schade is ontstaan ​​nadat de gebreken zijn geconstateerd, dan wel indien de goederen worden bezwaard en/of doorverkocht nadat de gebreken zijn geconstateerd.
 4. Indien Any Image de reclames van Opdrachtgever/Koper gegrond acht, zal Any Image naar haar keuze hetzij het geleverde kosteloos vervangen, hetzij schriftelijk met Opdrachtgever/Koper afspraken maken over schadevergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Any Image beperkt is tot overeenstemming met het bepaalde in artikel 14.
 5. Deze garantie geldt niet, indien: A) en zolang Opdrachtgever/Koper jegens Any Image in gebreke is; B) de opdrachtgever/koper het geleverde zelf heeft gerepareerd of bewerkt en/of door een derde heeft laten repareren of bewerken; C) de geleverde zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van Any Image en/of de handleiding op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
 6. Behoudens in gevallen waarin in deze voorwaarden anders is bepaald, worden reeds geleverde producten door Opdrachtnemer/Verkoper niet teruggenomen en kunnen derhalve ook niet door Opdrachtgever/Koper aan Opdrachtnemer/Verkoper worden geretourneerd, zonder restitutie van de koopprijs of een andere (gehele of gedeeltelijke) schadevergoeding kan ter zake van Opdrachtnemer/Verkoper worden gevorderd.

9. OVERMACHT

 1. In geval van blijvende overmacht is Any Image gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever/Koper zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Any Image is jegens Opdrachtgever/Koper niet aansprakelijk voor enigerlei schade van Opdrachtgever/Koper in welke omvang dan ook ter zake.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Any Image gerechtigd de termijnen waarbinnen uitvoering van de Overeenkomst dient te geschieden, te verlengen met de tijd dat de tijdelijke verhindering van kracht is. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan opdrachtgever/koper ontbinding of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vorderen, zonder dat opdrachtgever/koper recht heeft op schadevergoeding, een en ander onverminderd de betalings- en overige verplichtingen van de Opdrachtgever/Koper terzake van het reeds door Any Image uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.
 3. Indien Any Image bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Any Image gerechtigd om het gedeeltelijk uitgevoerde of uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Ondanks feitelijke levering gaat de eigendom van de Producten eerst op Opdrachtgever/Koper over nadat deze volledig heeft voldaan aan al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden aan Any Image verschuldigd is of zal zijn, waaronder begrepen de koop. of aannemingssom, eventuele toeslagen, rente, belastingen en kosten die krachtens deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigd zijn en op grond van de krachtens de Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Elk van de opdrachtgever/koper ontvangen bedrag zal allereerst strekken ter voldoening van de vorderingen die Any Image op de opdrachtgever/koper mocht hebben ten aanzien waarvan Any Image geen eigendomsvoorbehoud als in lid 1 heeft ingeroepen. Daarna zal elk ontvangen bedrag van de opdrachtgever/koper strekken eerst tot voldoening van eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 12 lid 3 en 4.
 3. Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever/Koper is overgegaan, is Opdrachtgever/Koper niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. manier ten behoeve van derden. Opdrachtgever/Koper, zijnde ondernemer, is slechts gerechtigd de Producten waarvan Any Image eigenaar is, te verkopen, af te leveren of af te leveren voor zover dit voor zijn normale bedrijfsvoering noodzakelijk is.
 4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van Any Image te bewaren en te verzekeren tegen risico's als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Any Image zal Opdrachtgever/Koper alle rechten op de betreffende verzekeraars in verband hiermee aan Any Image overdragen.
 5. Indien en zolang Any Image eigenaar is van de Producten, zal Opdrachtgever/Koper Any Image onverwijld op de hoogte stellen indien enig onderdeel van de Producten verloren of beschadigd is, of de Producten zijn bevestigd en/of indien op enige andere wijze , een claim wordt gelegd op de Producten of een onderdeel daarvan. Op eerste verzoek van Any Image zal Opdrachtgever/Koper voorts aan Any Image mededelen waar de Producten waarvan Any Image eigenaar is zich bevinden.
 6. In geval van beslaglegging, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever/Koper de beslagleggende deurwaarder of de curator onverwijld wijzen op de (eigendoms)rechten van Any Image. 

11. BETALING EN VEILIGHEID

 1. Betaling door Opdrachtgever/Koper dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op de wijze zoals aangegeven op de offerte van Any Image, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingstermijnen zullen worden beschouwd als een fatale termijn waarvan het niet naleven in gebreke blijft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ieder recht op verrekening van de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Any Image is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
 3. Bezwaren tegen door Any Image aan de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, verzonden facturen schorten zijn betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de opdrachtgever/koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij in de hoedanigheid van consument de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, dan wel is hij in de hoedanigheid van ondernemer de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 5. Indien de opdrachtgever/koper in gebreke is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit buitengerechtelijke incassokosten 2012 in rekening worden gebracht, onverminderd de overige aan Any Image toekomende rechten, zulks als het recht op schadevergoeding of prestatie. 

12. KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde Producten dienen door Opdrachtgever/Koper in de hoedanigheid van ondernemer binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven te worden ingediend bij Any Image. Deze termijn van acht (8) dagen na levering wordt verlengd met twee (2) kalendermaanden voor een Opdrachtgever/Koper zijnde consument. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Any Image in staat is adequaat te reageren.
 2. Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Any Image geven de Opdrachtgever/Koper zijnde ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichting jegens Any Image op te schorten.
 3. Indien Any Image een klacht gegrond acht, is Any Image gerechtigd de betreffende Overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel de klacht op andere wijze te verhelpen.
 4. Indien Opdrachtgever/Koper zijnde ondernemer is van mening dat Any Image de Overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, is Opdrachtgever/Koper verplicht Any Image daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen door middel van een aangetekende brief overeenkomstig het bepaalde in lid 1, en de daarop gebaseerde vorderingen door middel van een dagvaarding in rechte opeisbaar te maken binnen twaalf (12) maanden na de dagtekening van de hiervoor bedoelde mededeling of binnen twaalf (12) maanden daarna melding had moeten worden gemaakt, vervallen bij gebreke daarvan al haar rechten dienaangaande door het enkele verloop van de termijn. 
 5. Behoudens in gevallen waarin in deze voorwaarden anders is bepaald, worden reeds geleverde producten door Opdrachtnemer/Verkoper niet teruggenomen en kunnen derhalve ook niet door Opdrachtgever/Koper aan Opdrachtnemer/Verkoper worden geretourneerd, zonder restitutie van de koopprijs of een andere (gehele of gedeeltelijke) schadevergoeding kan ter zake van Opdrachtnemer/Verkoper worden gevorderd. 

13. ASSEMBLAGE EN MONTAGE

 1. De koopprijzen zijn exclusief montage-, inbedrijfstellings- en servicekosten, tenzij anders overeengekomen.
 2. Any Image is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de Opdrachtgever/Koper, zijnde ondernemer, of derden, van welke aard en/of omvang dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst lijdt of zal lijden, daaronder begrepen schade aan zaken van de opdrachtgever/koper of derden, en indirecte schade, daaronder begrepen bijvoorbeeld gevolgschade en gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Any Image die kan worden toegerekend als gelijkwaardig beschouwd.
 3. Any Image is jegens de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard en/of omvang dan ook, op welke wijze dan ook verband houdend met of voortvloeiend uit handelen, nalaten, fouten en/of de kwaliteit van de werkzaamheden verricht door derden die Any Image bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove schuld die daarmee kan worden gelijkgesteld.
 4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in de voorgaande leden de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever/koper, in welke hoedanigheid en/of uit welke hoofde dan ook, bij Any Image zou blijken te liggen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat aan opdrachtgever/koper in rekening is gebracht voor de geleverde materialen en/of verrichte werkzaamheden die de oorzaak van de schade zijn, met een maximum van € 2.500,-. Uitzondering op het voorgaande is een geval van opzet of grove schuld dat daarmee kan worden gelijkgesteld. Een reeks samenhangende incidenten telt als één incident.
 5. Voor zover in een bepaald geval de opdrachtgever/koper nog niet is gefactureerd, moet in bovenstaande tekst voor het woord 'factuurbedrag' worden gelezen 'de overeengekomen vaste prijs' of 'het gebruikelijke tarief', dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht. Opdrachtgever/Koper voor de verrichte werkzaamheden die de oorzaak van de schade zijn. 
 6. Opdrachtgever/Koper vrijwaart Any Image voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Any Image uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens komt vast te staan ​​dat deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld die kan worden van de zijde Any Image daarmee gelijkgesteld en bovendien bewijst de Opdrachtgever/Koper dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.  

14. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Image is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever/Koper zijnde ondernemer, voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Any Image.
 2. Any Image is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de Opdrachtgever/Koper, zijnde ondernemer, of derden, van welke aard en/of omvang dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de Overeenkomst lijdt of zal lijden, daaronder begrepen schade aan zaken van de opdrachtgever/koper of derden, en indirecte schade, daaronder begrepen bijvoorbeeld gevolgschade en gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Any Image die kan worden toegerekend als gelijkwaardig beschouwd.
 3. Any Image is jegens de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard en/of omvang dan ook, op welke wijze dan ook verband houdend met of voortvloeiend uit handelen, nalaten, fouten en/of de kwaliteit van de werkzaamheden verricht door derden die Any Image bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove schuld die daarmee kan worden gelijkgesteld.
 4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in de voorgaande leden de aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever/koper, in welke hoedanigheid en/of uit welke hoofde dan ook, bij Any Image zou blijken te liggen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat aan opdrachtgever/koper in rekening is gebracht voor de geleverde materialen en/of verrichte werkzaamheden die de oorzaak van de schade zijn, met een maximum van € 2.500,-. Uitzondering op het voorgaande is een geval van opzet of grove schuld dat daarmee kan worden gelijkgesteld. Een reeks samenhangende incidenten telt als één incident.
 5. Voor zover in een bepaald geval de opdrachtgever/koper nog niet is gefactureerd, moet in bovenstaande tekst voor het woord 'factuurbedrag' worden gelezen 'de overeengekomen vaste prijs' of 'het gebruikelijke tarief', dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht. Opdrachtgever/Koper voor de verrichte werkzaamheden die de oorzaak van de schade zijn.
 6. Opdrachtgever/Koper vrijwaart Any Image voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Any Image uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens komt vast te staan ​​dat deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld die kan worden van de zijde Any Image daarmee gelijkgesteld en bovendien bewijst de Opdrachtgever/Koper dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. 

15. OPSCHORTING EN BEEINDIGING

 1. Indien Opdrachtgever/Koper een of meer van zijn verplichtingen (waaronder begrepen de betalingsverplichting) jegens Any Image niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Any Image gerechtigd, onverminderd al haar overige rechten en rechtsmiddelen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever/Koper totdat Opdrachtgever/Koper volledig aan zijn verplichtingen jegens Any Image heeft voldaan.
 2. Naast al haar overige rechten en rechtsmiddelen is Any Image gerechtigd de met Opdrachtgever/Koper gesloten Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring,
 • in geval van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden;
 • indien aan de opdrachtgever/koper (voorlopige) surseance van betaling is verleend, voor de opdrachtgever/koper liquidatie of faillissement is aangevraagd of de opdrachtgever/koper zijn eigen faillissement of zijn eigen liquidatie heeft aangevraagd, zal de opdrachtgever/koper Koper zijn/haar schuldeisers een onderhands akkoord heeft aangeboden, of daartoe een vergadering van schuldeisers bijeenroept, of indien toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt gevraagd of verleend ten aanzien van Opdrachtgever/Koper;
 • indien de onderneming van de opdrachtgever/koper, zijnde ondernemer, wordt geliquideerd en/of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk worden gestaakt of overgebracht naar een plaats buiten Nederland. 

16. PRIVACY

 1. Any Image respecteert de privacy van de online bezoekers van haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Any Image zal deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan derden op een andere manier dan vermeld in deze privacyverklaring.
 2. Alle informatie die kan dienen om een ​​online bezoeker van de Any Image-website te identificeren, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Any Image, en haar dochterondernemingen en merken, kunnen deze informatie gebruiken om een ​​bezoek aan de website zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Bovendien kan deze informatie worden gebruikt voor analyse en om informatie te verstrekken over het productportfolio van Any Image. De bezoeker geeft hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming. Any Image is gerechtigd om in bijzondere gevallen informatie over een bezoeker openbaar te maken, indien er reden is om aan te nemen dat openbaarmaking van dergelijke informatie noodzakelijk is om een ​​persoon te identificeren, in contact te komen met of te vervolgen tegen een persoon die, al dan niet opzettelijk, vooroordelen en de rechten of het eigendom van Any Image, andere gebruikers van haar website of andere personen die hierdoor schade zouden kunnen lijden, schaadt. Any Image heeft het recht om informatie over gebruikers openbaar te maken, indien Any Image te goeder trouw van mening is dat de wet dit vereist.
 3. Any Image verzamelt niet-persoonlijke informatie over haar online bezoekers om het totale aantal bezoekers van haar website, het type browser en het gebruikte besturingssysteem vast te stellen. Op verzoek van de online bezoeker kunnen persoonsgegevens worden verwijderd voor zover dit geen onevenredige inspanning of kosten van Any Image vergt. 

17. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door Any Image geleverde zaken of verrichte Diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten etc. exclusief berusten bij Any Image en/of haar toeleveranciers.
 2. Partijen verplichten zich voldoende maatregelen te nemen ter geheimhouding van elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen.
 3. De website van Any Image is auteursrechtelijk beschermd. De website is bestemd voor eigen gebruik of intern gebruik door haar klanten en het is verboden de website en de inhoud ervan te verveelvoudigen anders dan door deze te downloaden en te bekijken op één enkele computer, en/of één enkele hardcopy af te drukken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Any Image is het niet toegestaan ​​deze website en de inhoud ervan te verveelvoudigen, door te sturen of op een andere manier beschikbaar te stellen op een netwerk. 

18. CONVERSIE

Indien en voor zover op een bepaalde bepaling in deze algemene voorwaarden om redenen van redelijkheid, billijkheid of onredelijk bezwarend karakter geen beroep kan worden gedaan, zal aan die bepaling een betekenis worden toegekend die zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke inhoud en strekking, zodat op deze bepaling toch een beroep kan worden gedaan.

19. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing is of in strijd is met de openbare orde of de wet, wordt alleen de betreffende bepaling als ongeschreven beschouwd, maar blijven de overige algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

20. OVERIGE BEPALINGEN 

 1. Op elke rechtsverhouding tussen Any Image en de Opdrachtgever/Koper, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Any Image, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsverhouding tussen Any Image en Opdrachtgever/Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging van Any Image is gevestigd en van waaruit zij haar werkzaamheden verricht, tenzij dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen anders voorschrijven.
 3. Indien de afleverplaats niet bereikbaar is voor een vrachtwagencombinatie van 15m, dient de Opdrachtgever/Koper vooraf tegen meerprijs speciaal vervoer aan te vragen. Indien Opdrachtgever/Koper dit niet vooraf heeft gemeld, mag Any Image de Opdracht annuleren (beëindigen) en de gemaakte kosten bij Opdrachtgever/Koper in rekening brengen. De vrachtwagencombinatie wordt vanaf de zijkant gelost en er wordt naar gestreefd zo dicht mogelijk bij de gewenste afleverlocatie te lossen, mits dit haalbaar en verantwoord is.
 4. Indien de opdrachtgever/koper niet aanwezig is op de overeengekomen leveringsdatum, komen de extra gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever/koper. Indien de opdrachtgever/koper de datum van levering wil wijzigen, kan dit tot vijf (5) dagen van tevoren kosteloos worden gerealiseerd.